Economy / ZETCON / refurbishments / Bandbrücken Kokerei Zollverein / 2015/08/05