Architektur / Projekte / LeFort Bürokomplex Moskau

Architekt: KS Architektur Koshelev und Stillhard