Architektur / Projekte / Architekturmuseum Oslo

Architekt: Sverre Fehn