Architektur / Projekte / Nationaloper Oslo

Architekt: Snohetta